SUN2s Vilkår og Regler

I disse vilkår og regler brukes følgende definerte termer som angitt i betydning under

Tjenesten: Formidling av betaling og omliggende tjenester for SUN2 via systemet Repayal.com som eies av Repayal (Repayal AB, org.nr. 556963-3182, Skeppsbron 34, 11130 Stockholm, Sverige. Kontakt: [email protected]). Systemet innehar en konto med en saldo for medlemmer som kan benyttes på tilkoblet SUN2 solsenter.
SUN2: Solsenterkjeden SUN2 (via Velvære-Grossisten AS, Hillevågsveien 70, 4016 Stavanger. Tlf: 51 82 83 00, [email protected]) som bruker, håndterer og er ansvarlig for tjenesten (og dens innhold) for å starte soling.
Medlem/Konto: Fysiske og juridiske personer som registrerer seg hos Tjenesten

Medlem skal oppgi personlig informasjon og annen informasjon som SUN2 kan kreve for at medlemmet skal kunne opprette en konto. SUN2 vil lagre solhistorikk / produktkjøpshistorikk for hvert medlem, inkludert, for eksempel, informasjon om hvilket solsenter, solseng og eventuelle produkter som brukes / kjøpt, tid, mengde og brukstid for tjenesten.

Medlemmet godkjenner at personopplysninger og data knyttet til medlemmets bruk av tjenesten og Solsenteret vil bli behandlet og lagret av SUN2, andre konsernselskaper eller SUN2-partnere i samsvar med gjeldende lovgivning og i den grad det er nødvendig for administrasjon og oppfyllelse av avtalen med medlemmet og tilhørende tjenester. De innsamlede dataene vil også bli behandlet i forbindelse med forretnings- og produktutvikling, statistikk, marked og kundeanalyse samt direkte markedsføring, forutsatt at kunden ikke har rapportert til SUN2 at han eller hun motsetter seg direkte markedsføring.

Et medlem kan når som helst be om informasjon om hvilke personopplysninger SUN2 benytter om medlemmet, samt formålet med disse. Videre har medlemmet rett til å be om at feil informasjon blir korrigert.

Om kontoen ikke brukes på 6 måneder sender vi en påminnelse om at kontoen må brukes innen 12 måneder ellers avsluttes konto og alle penger fjernes fra konto. Medlemmet har ingen rett på renter på midler som forskuddsbetales.

SUN2 kontoen er personlig slik at pengene ikke kan flyttes fra en brukers konto til en annen brukers konto.

SUN2 kontoen kan avsluttes når som helst, via mail til [email protected], alle penger som overstiger kr. 69,-(administrasjonsavgift) tilbakebetales på kundens oppfordring. Kun overførte penger tilbakebetales, eventuell bonus blir stengt og utbetales ikke.

SUN2 forbeholder seg retten å kommunisere med kunden, via mail, SMS eller telefon i spørsmål som gjelder kontoen eller det elektroniske betalingssystemet.

Medlemmet forplikter seg å bevare passord og/eller annet sikkerhetsparameter på sikkert sted slik at de blir utilgjengelige for uvedkommende. Medlemmet skal snarest melde fra til SUN2 via [email protected] om det finnes mulighet for at noen uvedkommende har fått tilgang til eller kjennskap til passord og/eller tilsvarende informasjon.

Om medlemmet unnlater å følge sikkerhetsinstruksjonene som nevnt over, er Medlemmet alltid ansvarlig for den skade som rammer SUN2 og debitering som kommer som følge av at uvedkommende bruker Medlemmets SUN2 konto.
Selv om passord eller annet sikkerhetsparameter er laget i henhold til SUN2 ved enhver tid gjeldende sikkerhetsinstruksjoner, er Medlemmet ansvarlig for skade som rammes SUN2 og debitering som kommer som følge av at Medlemmets SUN2 konto brukes uansvarlig, om Medlemmet:

  1. Avslører passordet til annen person
  2. Gjennom grov uaktsomhet medvirker til at passordet kommer i andres kjennskap, eller
  3. Hatt grunn til å mistenke at passord er kommet i andres hender, om ikke Medlemmet snarest etter oppdagelse melder hendelsen inn til SUN2  og bytter passord eller setter i verk andre sikkerhetstiltak i henhold til SUN2 enhver tid gjeldende sikkerhetsinstruksjoner.

SUN2 har rett til å sperre kontoen med umiddelbar virkning, om:

  1. SUN2 får kjennskap til eller SUN2 har skjellig mistanke om at Medlemmet bruker eller kommer til å bruke SUN2 kontoen i strid med disse vilkår og/eller gjeldende bestemmelser, forfatning eller annen forskrift
  2. Det fremkommer slike opplysninger vedrørende tekniske eller administrative rutiner for informasjonssikkerhet at det finnes skjellig grunn til å mistenke at Medlemmets konto kommer til å misbrukes og/eller
  3. Det ellers finnes skjellig grunn til å anta at Medlemmets konto har blitt misbrukt eller kommer til å misbrukes.

Tjenesten er i drift som regel 24 timer i døgnet, syv dager i uken. SUN2 garanterer imidlertid ikke at Tjenesten er feilfri eller uten avbrudd i denne tidsperioden. SUN2 skal alltid gis mulighet til å rette feil i Tjenesten innen det skal regnes som avtalebrudd. SUN2 har rett til å foreta endringer av driftsmetoder, tekniske spesifikasjoner, system, åpningstider, m.m så lenge det omhandler Tjenesten. SUN2 har videre i rimelig omfang, alltid rett til å stenge Tjenesten for service og oppgraderinger.

SUN2 har ingen erstatningsplikt eller annet ansvar om SUN2 kan vise til at skade som har skjedd Medlemmet beror på omstendigheter utenfor SUN2 `s kontroll og som SUN2 ikke skjellig kunne forventes å forutse og dets følger SUN2 ikke kunne unngå eller forhindret. Dette gjelder også om underleverandør eller annen med hvilket SUN2 samarbeider forhindres å fullføre sine forpliktelser på grunn av slike omstendigheter som her beskrives. Ovenstående begrensning gjelder ikke i de tilfeller SUN2 gjennom ansvarsløshet forårsaker skaden.

Medlemmet samtykker til at eventuell benyttet bonus, ved tilbakebetaling av saldo, gjøres om til innskudd og avregnes fra det beløp som skal tilbakebetales. Likeså vil benyttet beløp av saldopåfyllingen avregnes fra det beløp som tilbakebetales. Medlemmet har i samsvar med gjeldende forbrukerlovverk rett til å angre sin saldopåfylling innen 14 dager fra den dag da Medlemmet utførte saldopåfyllingen. I de tilfeller Medlemmet ønsker å benytte seg av angreretten av saldopåfylling skal Medlemmet kontakte SUN2 via vårt kontaktskjema på https://sun2.repayal.com/kontakt/ eller via vår supportfunksjon når du er logget inn. Tilbakebetaling vil bli gjennomført så snart som mulig og senest 14 dager fra den dag vi mottok din henvendelse om ditt ønske om å benytte din angrerett gjeldende saldopåfylling. Om ikke annet blir avtalt, vil vi benytte samme betalingsmetode for tilbakebetaling som du selv benyttet ved den aktuelle saldopåfylling.

SUN2 forbeholder seg retten til når som helst å endre brukervilkårene. Kunden vil ved ethvert endringstilfelle måtte godkjenne de oppdaterte vilkårene. Tvister angående tolkning og bruk disse Vilkår, som ikke kan løses etter forhandlinger mellom partene, skal løses ved voldgift etter tvistemålslovens kap. 32. Voldgiftsrettens medlemmer oppnevnes av Tingretten ved Leverandøren sitt hjemting.

SUN2 gjør bruk av sosiale medier som Facebook som alternativ for å logge seg inn, men SUN2 sitt system er på ingen måte sponset, anbefalt, administrert eller assosiert med Facebook. Du godkjenner at den informasjon du oppgir lagres av SUN2 Norge og ikke av Facebook.

Disse vilkår og regler er gjeldende fra 26.08.15 og inntil videre.

Har du spørsmål til kundeservice?

Har du spørsmål du trenger hjelp med? Kontakt kundeservice via denne linken:

Gå til Kundeservice

Tips dine venner om SUN2

Spørsmål om soling

Å sole seg er nyttig, ikke minst i den mørke årstiden.

Forskning viser at solarium hjelper kroppen å produsere det viktige D-vitaminet.

Til spørsmål og svar om soling

SUN2 på Facebook